Gå til hovedindhold

Årslev - Rosbjergvej - Lokalplan 812.

Om denne udstykning

Rosbjergvej parcel 51 vil snarligt komme i udbud. Udkast til købsaftale, samlet bilag og købsblanket vil komme på siden. 

Vær opmærksom på at der ligger privat beboelse som nærmeste nabo, derfor vil det for en kommende køber være et opmærksomhedspunkt at "kommende"  virksomhed kun kan have få og meget begrænsede støjende aktiviteter i dag- og aftenperioden, og at den slet ikke kan have støjende aktiviteter i natperioden fra kl. 22.00 – 07.00 og herunder heller ikke ud- og indkørsel af køretøjer i denne periode.

Læs nærmere i udbudsinformationen og udkast til hjemmesiden, hvordan der kan befæstes under højspændingsledninger.

Lokalplan 812 har følgende anvendelsesmuligheder for grundene i delområde II.

Delområde II må anvendes til lager- og transportvirksomhed og servicevirksomhed, der er tilknyttet lager- og transportvirksomhed.

Inden for området kan kun etableres virksomhed i klasse 2-4.

Højst 50 % af grundarealet må bebygges, og bebyggelsesprocenten ikke må overstige 60. Dog gælder det for alle ejendomme, som inkluderer grønt område eller jordvolden mod nord, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40.  Bygninger må højest opføres med 3 etager. Dog må kontorbygninger og lignende opføres i flere etager. Intet punkt af en bygning må være højere end 10 m over terræn.