Gå til hovedindhold

Vilkår for villagrunde: Salg ved fast pris

Her kan du læse om fremgangsmåden ved køb af grunde i frit salg, og hvordan du som interesseret køber skal forholde dig.

Fremgangsmåden for køb af grund i frit salg - fra borgeren henvender sig, til det færdige skøde sendes til borger:

 • Grundsalg lægger grunde til salg til fast pris på Kommunens hjemmeside.

 • Borger henvender sig til Grundsalg med ønske om at købe en grund.

 • Grundsalg kan reservere en parcelhusgrund til en interesseret køber i en periode på 14 dage. Efter 14 dage udløber reservationen automatisk. Når grunden er reserveret står den pågældende grund som ”Reserveret” på Grundsalgs hjemmeside. Reservationen kan forlænges i 14 dage ad gangen, såfremt der ikke er andre interesserede købere på venteliste til at overtage reservationen.
  Forlængelse af reservationer kan gives maks. 6 gange under forudsætning af, at der ved reservationens forlængelse ikke er andre interesserede købere på venteliste. Hvis en reservation ønskes forlænget, skal dette meddeles Grundsalg enten telefonisk eller pr. e-mail. Hvis 3. mand i en reservationsperiode ønsker at købe grunden til den fastsatte mindstepris, får reservanten 2 hverdage til at beslutte, om denne ønsker at købe grunden. Hvis 3. mand skriftligt tilkendegiver at ville byde mere end mindsteprisen, og reservanten fastholder sit ønske om køb, får reservanten, 3. mand og evt. andre interesserede købere 2 hverdage til at afgive et lukket bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Buddene skal mindst svare til den fastsatte mindstepris. Såfremt det viser sig, at der trods tilkendegivelser om flere bud over mindsteprisen, kun opnås bud fra reservanten, sælges grunden til reservanten til den tidligere fastsatte mindstepris uanset dennes eventuelle højere bud.

Hvis der i reservationsperioden kommer bud fra anden side på den reserverede grund, meddeles dette reservanten pr. e-mail til den e-mailadresse, som reservanten har oplyst Grundsalgskontoret.
Grundsalgskontoret påtager sig ikke ansvaret for, om e-mail med meddelelse om, at der er kommet andet bud, bliver leveret i reservantens indbakke. Reagerer reservanten ikke på den fremsendte e-mail indenfor fristen på 2 hverdage, forbeholder Grundsalgskontoret sig retten til at sælge til anden side.

Reservationsperioden kan bruges til at få alle økonomiske forhold på plads med pengeinstitut/realkreditinstitut, gennemgå købsaftalen og handlens bilag med eventuel rådgiver. Yderligere jordbundsundersøgelse kan foretages med forudgående aftale med grundsalg. Der findes en jordbundsundersøgelse for hver enkelt grund, hvilken kan hentes under "grundspecifikke oplysninger"

 • Borger, der ønsker at købe en grund, skal sende en udfyldt tilbudsblanket til Grundsalg. Man gøres udtrykkelig opmærksom på, at fremsendelse af et købstilbud er bindende.  Hvis borger ikke ønsker at købe grunden alligevel, skal dette straks meddeles til Grundsalg og inden Grundsalg/Aarhus Kommune fremsender en "acceptskrivelse".

 • Grundsalg sender en "acceptskrivelse" til byder/byderne i e-Boks. Når acceptskrivelsen er fremsendt er der indgået en endelig aftale om køb af den pågældende grund. Fortrydelsesfristen (læs næste punkt) begynder samtidig med fremsendelse af "acceptskrivelse"

 • Fortrydelsesfrist: som køber af en grund til eget brug, har man mulighed for at fortryde handlen indenfor 6 hverdage efter modtagelse af "acceptskrivelsen" fra Grundsalg. Dette kan ske mod betaling af 1% af købesummen. Såfremt tilbuddet fortrydes, skal der gives skriftlig besked til Grundsalg og samtidig indbetales 1% af tilbudssummen. Dette skal ske inden fristens udløb, som fremgår af det fremsendte "acceptskrivelse". Når fortrydelsesfristen er udløbet er aftalen endelig og grunden står herefter som værende "solgt" på hjemmesiden. 

 • Overtagelsesdag: Når man køber en grund i frit salg aftales overtagelsesdagen mellem Køber og Sælger. Overtagelse af en grund skal ske senest løbende måned + 3 måneder efter aftalens indgåelse. Man kan ikke søge byggetilladelse før Køber har modtaget endelig skøde på grunden. Dette sker umiddelbart efter overtagelsen. 

 • Købesummen forfalder til fuld betaling pr. overtagelsesdag. Der er ikke krav om, at Køber skal stille en bankgaranti. Faktura for købesum + tinglysningsafgift fremsendes til købers e-Boks.   

 • Købsaftalen: Grundsalg sender en købsaftale til køber/købernes underskrift. Købsaftalens og alle handlens bilag skal underskrives digitalt af køber/køberne i Penneo. Købsaftalen og handlens bilag ligger i udkast på hjemmesiden og man opfordres til at hente og gennemgå disse dokumenter, inden man fremsender et købstilbud. 

 • Faktura: samtidig med fremsendelse af købsaftalen til underskrift - fremsendes en faktura for den fulde købesum og tinglysningsafgiften til Køber/Købernes e-boks. Fakturaen forfalder til betaling pr. overtagelsesdag.  

 • Underskrevet købsaftale: Køber skal senest 14 dage før overtagelsesdagen have underskrevet købsaftalen. Når alle parter har underskrevet købsaftalen i Penneo fremsendes automatisk et eksemplar, som bør gemmes i ikke under 10 år. 

 • Digitalt skøde: Sælger udarbejder digitalt skøde, når købsaftalen er underskrevet af Køber. Skødet underskrives digitalt med MitID på www.tinglysning.dk. Sælger orienterer Køber når skødet er klar til parternes underskrift. Køber skal foranledige at skødet underskrives.

 • Tinglysning af skøde: Først når købesummen er indbetalt og skødet underskrevet af alle handlens parter, anmeldes skødet til tinglysning. Når det tinglyste skøde foreligger, sendes dette til borgeren, hvorefter handlen er afsluttet. 

Salgsmateriale fra Grundsalg indeholder blandt andet:

 • Udkast til købsaftale

 • En salgs/bilagsmappe  med relevante oplysninger om parcellen (målebladresultat af boreprøver mm.)

 • Lokalplan

 • Evt. deklarationer for det pågældende område

Borgeren skal i forbindelse med fremsendelse af købstilbud oplyse følgende:

 • CPR nr., samt hvem skødet skal udstedes til.

 • Er køber et selskab, bedes man sammen med den underskrevne accept oplyse CVR-nummer og medsende et udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udskriften skal være udstedt inden for de seneste 12 måneder.

Prisen indeholder tilslutningsbidrag til kloak, el og vand, men ikke til fjernvarme